Skip to content

Declaració d'accessibilitat

Centres Mèdics Canovas s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d'accessibilitat i que s'utilitza com a evidència de la justificació del criteri d'accessibilitat del Programa Kit Digital. Està estructurat d'acord amb els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://centres-medics-canovas.com.