Skip to content

Llicència d'armes

Certificats

Llicència d'armes


Realitzem la tramitació completa de la revisió periòdica de la llicència d'armes de la persona (no de l'arma) amb la Guàrdia Civil a partir dels 67 anys.

Sense una autorització o llicència expedida, no es pot posseir armes de foc al nostre país.

En cap cas podran tenir ni usar armes, ni ser titulars de les llicències o autoritzacions corresponents, les persones les condicions psíquiques de les quals o físiques els impedeixin la seva utilització, i especialment aquelles persones per les quals la possessió i l'ús representin un risc propi o aliè (Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya)

S'entendrà per armes i armes de foc reglamentades, l'adquisició del qual, tinença i ús poden ser autoritzats o permesos conformement al que es disposa en el Reglament d'Armes (Reial decret 137/1993, de 29 de gener, BOE 55/1993), els objectes que, tenint en compte les seves característiques, grau de perillositat i destinació o utilització, s'enumeren i classifiquen en les següents categories:

Les llicències d'armes solament podran ser expedides als espanyols i estrangers amb residència a Espanya que siguin majors d'edat. En cas dexpedició de la llicència darmes per a menors dedat AEM (Autorització Especial per a Menors) (majors de 14 anys) espanyols i estrangers amb residència a Espanya, hauran d'acudir al nostre centre acompanyats del seu tutor/a legal per fer el certificat metge.

L'interessat farà constar en la sol·licitud els motius que, al seu judici, justifiquen la possessió d'un arma curta, i acompanyarà els documents que consideri oportuns. La raó de defensa de persones o béns, per si sola, no justifica la concessió de la llicència d'armes.

La seva expedició tindrà caràcter restrictiu, en aquest sentit es limitarà als supòsits d'especial risc.

La vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment dels requisits exigibles per al seu atorgament. Els òrgans competents per a la seva expedició poden comprovar a qualsevol moment tal manteniment i, en cas contrari, procediran a revocar-les.

La vigència de la llicència d‟armes és de 5 anys. Els interessats les llicències dels quals d'armes es troben properes a caducar, poden sol·licitar una nova concessió. Les Intervencions d'armes de la Guàrdia Civil que rebin les sol·licituds amb les corresponents documentacions podran expedir als sol·licitants, autoritzacions temporals d'ús de les armes, el termini de les quals de validesa serà de tres mesos.

Per mantenir la vigència de les llicències, les persones majors de 60 anys necessitaran visar-la (confirmar la seva validesa després de la seva comprovació) cada dos anys per l'autoritat competent, prèvia aportació de l'interessat de l'informe favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat, o, si escau, prèvia superació de les corresponents proves complementàries d'aptitud.

En el mateix sentit, les persones amb llicència d'arma majors de 70 anys hauran d'efectuar el visat de la mateixa amb caràcter anual, en les mateixes condicions del punt anterior.

Les sol·licituds de la llicència d'armes es presentaran en les Intervencions d'armes de la Guàrdia Civil corresponents al domicili de l'interessat. L'interessat aportarà els següents documents:

  • Certificat d'aptituds psicofísiques.
  • Certificat d'antecedents penals o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades en els arxius de l'Administració (Registre central de penats i rebels).
  • Certificat d'antecedents sobre violència de gènere o, si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades en els arxius de l'Administració (Registre central per a la protecció de les víctimes de violència de gènere).
  • Fotocòpia del DNI o si escau, autorització de l'interessat per a la consulta de les seves dades en els arxius de l'Administració (Sistema de verificació de dades i residència).
  • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent per a l'expedició de la llicència, model 790.
  • Documents que justifiquin la necessitat de la llicència.

Demana cita prèvia i gaudeix d'un 10% de descompte!

Demanar cita

Centres mèdics

Centre mèdic Son Moix Palma Veure més info.
Centre mèdic S'Escorxador Palma Veure més info.
Centre mèdic Es Parc Manacor Veure més info.
Centre mèdic Las Palmeras Palmanova Veure més info.
Centre mèdic Alcampo Palma Veure més info.
Centre mèdic Santa Ponça Santa Ponça Veure més info.